Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Συνδεθείτε

Αυτοί οι τυπικοί όροι και προϋποθέσεις του ιστότοπου που είναι γραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο θα διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας όπως ορίζεται στον ιστότοπό μας που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση .

Αυτοί οι Όροι θα ισχύουν στο σύνολό τους και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται εδώ. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μας δημιουργήθηκαν στο Πρότυπο Γεννήτριας Προτύπων Όρων και Προϋποθέσεων και στο Πρότυπο Πολιτικής Απορρήτου.

Ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που κατέχετε, ο ιστότοπός μας ή/και οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

 

Σας παραχωρείται περιορισμένη άδεια μόνο για να δείτε το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Όρια

Συγκεκριμένα, περιορίζεστε σε όλα τα ακόλουθα:

  • δημοσιεύστε οποιοδήποτε υλικό από τον Ιστότοπο σε οποιοδήποτε άλλο μέσο·
  • να πουλήσει, να χορηγήσει υποάδεια και/ή να εμπορευματοποιήσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο.
  • εκτελεί δημόσια και/ή εμφανίζει οποιοδήποτε υλικό από τον Ιστότοπο·
  • χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να βλάψει αυτόν τον ιστότοπο.
  • χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο με τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο·
  • χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ή με τρόπο που μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση.
  • να συμμετέχουν σε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.
  • Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες διαφήμισης ή μάρκετινγκ.

Η πρόσβασή σας σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη και μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε περιοχή αυτού του ιστότοπου στον ιστότοπό μας. Οποιοδήποτε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να διατηρήσετε το απόρρητο.

 

το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις ιστότοπου, το «Περιεχόμενό σας» σημαίνει οποιοδήποτε ηχητικό κείμενο, βίντεο, εικόνα ή άλλο υλικό που επιλέγετε να προβάλλετε σε αυτόν τον Ιστότοπο. Προβάλλοντας το περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στον ιστότοπό μας μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη, υποαδειοδοτήσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε οποιοδήποτε μέσο.

 

Το απόρρητό σας

Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και  δεν πρέπει  να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο από αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

χωρίς εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” με όλα τα ελαττώματα και ο ιστότοπός μας δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή προς εσάς.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Ο ιστότοπός μας ή τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο, είτε συμβατικό είτε όχι, για οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή με οποιονδήποτε τρόπο. Ο ιστότοπός μας, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

 

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε τον ιστότοπό μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό από οποιαδήποτε ευθύνη, δαπάνη, αξίωση, αιτία ενέργειας, απώλεια ή δαπάνη που προκύπτει από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων.

 

διαιρετό

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτή η διάταξη θα διαγραφεί χωρίς να επηρεαστούν οι άλλες διατάξεις του παρόντος.

Αλλαγή των όρων

Ο ιστότοπός μας επιτρέπεται να αναθεωρεί αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή και με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αναμένεται να ελέγχετε τους όρους αυτούς περιοδικά.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ιστότοπός μας επιτρέπεται να εκχωρεί, να εκχωρεί και να αναθέτει υπεργολαβικά τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να εκχωρήσετε ή να αναθέσετε υπεργολαβικά τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων.

όλα

 

Αυτοί οι όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπού μας και εσάς σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας cn και θα υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία της πολιτείας και των ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο cn για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.